Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we WłocławkuBiuletyn Informcji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek, ul.Zielna 2/4; tel. 54 2330950, 54 2330970, fax. 54 2330960
Dostawa paliw dla WORD we Włocławku
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

Numer dokumentu: 38887 - 2011
Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2011-02-10, 10:00:00

Dostawa paliw dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku 
Numer ogłoszenia: 38887 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku , ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 2330950, 2330955, faks 0-54 2330960.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.word.wloclawek.pl/

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku w okresie 3 lat od daty obowiązywania umowy: - etylina Pb -95 (CPV 09132100-4), - olej napędowy ON (CPV 09134100-8) 3.3 Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia: - etylina Pb - 95 w ilości ok. 72 000 l, - olej napędowy w ilości ok.14 700 l. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. SEKCJA

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy 
III.2) ZALICZKI 
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które są określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które są określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
• III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które są określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które są określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które są określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
• koncesję, zezwolenie lub licencję 
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) nie dotyczy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 50 
• 2 - upust od ceny - szczegóły określone w SIWZ - 50 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.word.wloclawek.pl/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek sekretariat WORD pok. nr 11 - I piętro. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wytworzył: administrator ( 18 lutego 2011, 09:35:45 )
Opublikował: administrator ( 18 lutego 2011, 09:35:45 )
Liczba odsłon: 3373

Ostatnia zmiana: Administrator ( 30 stycznia 2020, 09:16:46 )
Zmieniono: Usunięto załącznik - Dokumenty przetargowe do pobrania
Rejestr zmian tej informacji [ 4 ] »